Üyelik Sözleşmesi


1.    SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve KURULMASI

1.1.    İşbu Üyelik Sözleşmesi (Buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılacaktır.) bir tarafta Büyükdere Caddesi No:255 Nurol Plaza B.02 Maslak, Sarıyer/ İSTANBUL bulunan (Mersis No: 0086-1450-0570-0001) (Kep Adresi: Askipo.hs01.kep.tr)  ASKİPO’nun işleteni sıfatıyla ASKİPO Wellbeing Teknoloji A.Ş. (kısaca “ASKİPO” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta kişisel bilgileri Üye Kayıt formunda kendisi tarafından tam ve doğru olarak doldurulan ASKİPO’nun Danışan Üyesi (“Üye” veya “Danışan” olarak anılacaktır. ) arasında akdedilmiştir. Sözleşmede ASKİPO ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2.     İşbu sözleşme, Üyenin www.askipo.com sitesinden veya ASKİPO’nun mobil platformlarından veya ASKİPO’nun başkaca dijital sunucusundan (bunlarla sınırlı olmamak üzere buradan itibaren ASKİPO dijital platformları olarak anılacaktır.) işbu sözleşmesi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten ibareyi işaretleyip üyelik adımlarını takip etmesi ile kurulur. 

2.    TANIMLAR
İşbu sözleşme kapsamında aşağıdaki ifadeler;
2.1.  Sözleşme            : Taraflar arasında akdedilmiş işbu sözleşmeyi.
2.2.  Danışan üye, üye, müşteri    : Sözleşmeyi onaylayarak yine işbu sözleşme kapsamında, ASKİPO platformlarından hizmet alan 18 yaşından büyük gerçek veya tüzel kişiyi, 
2.3.  ASKİPO Platformları    : ASKİPO’nun kullanıma sunduğu tüm dijital ve/veya web tabanlı ve/veya mobil uygulama platformları,
2.4.  Ziyaretçi            : ASKİPO platformlarından herhangi birini ziyaret edip üye olmayan kişiyi,
2.5.  Uzman Üye            : ASKİPO platformlarını aracı olarak kullanmak suretiyle, belirli bir branşta uzmanlığı olduğunu beyan eden gerçek kişiyi,
2.6.  Görüşme            : Üyenin, ASKİPO Platformları aracılığıyla uzman üyeler ile görsel ve/veya işitsel ve/veya yazılı yollarla kurduğu iletişimi,
2.7.  Uzman Görüşü        : Görüşme sonucunda uzman üye tarafından danışan üyeye sunulmuş olan görüşü, 
2.8.  Uzman Üye Havuzu        : Uzman üyelere erişimin sağlanabileceği ASKİPO Platformlarındaki ortak alan olarak tanımlanır.

3.    SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.     İşbu sözleşme, tarafların genel olarak hak ve yükümlülükleri ile ASKİPO platformları üzerinden danışmanlık almak isteyen üyelerin, mesleki bilgi ve deneyimleri kapsamında danışmanlık hizmeti sağlamak isteyen uzman üyelerin havuzuna erişimini, bu erişimi yöneten kural ve koşulları ile verilecek danışmanlık hizmetinin mahiyetine yönelik hak ve yükümlülükleri düzenler. 

3.2.     ASKİPO hiçbir koşulda Uzman üyenin vermiş olduğu hizmetin taahhüdünü vermemekte, yapılan görüşmelerin içeriğine müdahale edememektedir. Üye ile Uzman üye arasındaki görüşmenin tüm sorumluluğu tarafların kendilerinde olduğu taraflarca ayrıca ve açıkça kabul edilmiştir. 

4.    ASKİPO’NUN SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.     ASKİPO alanında uzman olan kişiler ile onların bilgi ve deneyimlerine başvurmak isteyen danışan üyeleri bir araya getiren dijital bir platformdur. Temel olarak uzman üyelerin kendi mesleki etik ve bağlayıcı kurallarına uygun bir şekilde danışanlarca kendilerine yöneltilmiş soruları kabul ederek, hızlı ve etkin bir aydınlatma imkânı sunmaktadır. ASKİPO’nun temel amacı danışanların sorularına karşı, uzman üyelerin cevaplarını ve danışmanlık hizmetini teknolojik imkanların elverdiği ölçüde birbiriyle buluşmasını sağlamaktır. 

4.2.     ASKİPO platformlarının aracı olduğu danışmanlık hizmetinin hiçbirinde hekimlik mesleği kapsamında yer alan bir hasta muayenesi, teşhis, tanı, tedavi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık alanında herhangi bir tavsiye anlamına gelmez. ASKİPO, danışan üyelerin fiziksel muayenenin önemini vurgulayarak ASKİPO platformlarında alınan danışmanlık hizmetinin hekimlik mesleğinin ifasına bir alternatif olmadığını, gösterilecek tüm dikkat ve özene rağmen uzman üye görülü ile sınırlı kaldığını açıkça beyan eder. Bu bağlamda, Danışan Üye ve ziyaretçilere, salt ASKİPO Platformlarında edindikleri bilgi ve izlenim ile mevcut bir tedaviyi durdurma, değiştirme, sonlandırma gibi kararları almaları önerilmez. Bir hastalığa tanı koymak ve/veya tedavisini planlamak en doğru şekliyle ancak o hastayı muayene eden hekim tarafından yapabilecektir.

4.3.     Danışan olarak ASKİPO platformlarından faydalanabilmek için sisteme “üye” olarak kayıt olmak gerekmektedir. 

4.4.     ASKİPO, tüm üye beyanlarının her zaman eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgiler içermesini şart koşmaktadır. ASKİPO üyelerin beyanlarındaki gerçek dışı, yanıltıcı ve/veya eksik hususlardan ötürü sorumlu değildir. ASKİPO’nun Üyelik işlemleri sırasında veya bu işlemlerden sonra üyelerin beyan etmiş olduğu içerikleri kontrol etme yükümlülüğü olmamakla birlikte hukuka veya ASKİPO’nun kurumsal politikalarına aykırılık olmasının öğrenilmiş olması durumunda üyeliğe dilediği zaman tek taraflı olarak son verebilecektir.  

4.5.     ASKİPO, uzman üyeler tarafından sağlanan bilgi ve/veya hizmetlerin doğruluğunu, eksiksizliğini, yerindeliğini ve bunlarla sınırlı olamamak üzere içeriğinden sağlanacak faydayı garanti etmez. Uzman görüşlerine dair içerik denetimi yapmaz/yapamaz ve bu görüşlerin doğruluğunu, gerçekliğini garanti etmez. Bu sebeple uzman üyelerin vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu değildir. 

4.6.     ASKİPO platformlarında danışmanlık veren uzman üyeler, programlarını kendi müsaitliklerine göre organize ederek danışan havuzu ile paylaşırlar. Uzman üyeler ASKİPO’nun kadrolu çalışanları olmadığından faaliyet saatlerinin taahhütleri verilmemektedir. Uzman üyelerin faaliyet saatleri kendi tasarrufları altındadır. Platform içerisindeki faaliyetlerine kısmen veya tamamen ara vermesi mümkün olup bu nedenden kaynaklı gecikme ve aksamalar ASKİPO’nun sorumluluğunda değildir. 

4.7.    ASKİPO platformalarında, ziyaretçi veya üyelerin, etkileşim gösteren kişilerin kamu düzenine, genel ahlaka ve adaba, genel sağlığa, üçüncü kişilerin haklarına ve hukuka aykırı eylemleri ile bu tür eylemleri teşvik edici içerikler üretmeleri veya paylaşmaları halinde bu kişilerin hesaplarını askıya almak, üyeliklerini bila bedel feshetmek ve gerekli yasal süreçleri başlatma hakkına sahiptir. Bu ve benzeri eylemlerden doğacak/doğabilecek zararlar tamamen eylemi gerçekleştiren kişilerin hukuki sorumluluğundadır. ASKİPO söz konusu eylemler nedeniyle kanunen yetkili mercilerin usulüne uygun olarak talep edecekleri tüm bilgi ve belgeleri paylaşabilecektir.

4.8.     ASKİPO, dijital platformlarının tümünde yer alan içerikler üzerinde (uzman üyelerin blog yazıları hariç) münferiden hak sahibidir. ASKİPO platformlarının ve/veya içeriklerinin ASKİPO tarafından sağlanacak koşullar dahilinde üye tarafından kullanılması, üyeye bunlar üzerinde hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini ve/veya bunlar üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi vermez. 

4.9.     ASKİPO, kendi dijital Platformlarının şekil, içerik ve sistematiği ile sunmakta olduğu hizmetlerin mahiyeti, özellikleri ve fiyatları üzerinde her zaman değişiklik yapabilir, yeni kullanım kuralları koyabilir ve sunduğu hizmetlerin bazılarını veya tamamını dilediği zaman ücretli hale getirebilir.

4.10.    ASKİPO, üyenin platformlarını kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekil ve sürelerle yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve/veya silme işlemlerinden dolayı ASKİPO’nun hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve ASKİPO’dan herhangi bir hak, alacak, bedel ve sair maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11.    ASKİPO, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine ve/veya portallara, dosya ve içeriklere bağlantı verebilir. Bu bağlantılar, sahibinden izin alınarak referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve bu durum ASKİPO açısından hiçbir şekilde, bağlantı verilen web sitesini/işleticilerini destekleme veya web sitesinin içeriğine yönelik garanti verme anlamına gelmez. ASKİPO’nun söz konusu içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

4.12.    ASKİPO, teknik bakım ve diğer gereklilikler halinde Platformlarının ulaşılabilirliğini ve sisteminin çalışmasını geçici bir süre için askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ASKİPO’nun üyeye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

5.    DANIŞAN ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.     ASKİPO platformları üzerinden danışmanlık hizmetinin amaç ve mahiyeti sadece belirli bir konuda danışanı üyeyi aydınlatmak ve konu kapsamında farkındalığını arttırmaktır. Danışan üye ASKİPO’dan sağlayacağı bu hizmetin hiçbir şekilde bir teşhis tedavi ya da fiziksel muayene yerini tutmayacağını, hekim muayenesinin alternatifi olmayacağını, herhangi bir hastalığa ilişkin tanı, teşhis ve/veya tedavi planlaması olmadığını bilmektedir. Bu durumun bilinciyle ASKİPO hizmetlerinden faydalanacağının bilincindedir.

5.2.     Danışan üye, uzman üyenin vereceği görüş ve bilgiler nedeniyle platform sağlayıcı olarak ASKİPO’nun sorumlu tutulmayacağının peşinen kabul ve beyan eder.

5.3.     Danışan üye, ASKİPO platformlarına üye olurken ve uzman üye ile iletişimi sırasında kendisine dair beyan ettiği tüm bilgi ve verilerin doğru, tam ve eksiksiz, gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.     ASKİPO platformları kanalıyla Danışan üyeye sağlanan danışmanlık hizmeti tamamen şahsına münhasırdır. Sadece kişisel amaçları için kullanabilir. Danışan, sözleşmeden doğan haklarını veya ASKİPO’da yer alan hizmetleri münferiden yahut bir bütün olarak üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz veya sair suretle üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz. 

5.5.     Danışan üye, uzman üye ile mutabık kaldığı randevu saatleri ve online görüşmelerde hazır bulunmak zorundadır. Görüşme gün ve saatine ilişkin değişiklik talepleri ilgili uzman üyeye 24 saat öncesine kadar yapılabilir. 24 saatten az süre içerisinde iletilen değişiklik ve iptal talepleri randevu saatinde hazır bulunmama ile aynı sonuçları doğurur. Bu duruma ilişkin olarak danışan üye herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6.     Danışan üye, ASKİPO platformlarını hukuka uygun bir şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda kendisi, ASKİPO platformların ve burada sunulan hizmetlerin kullanarak ASKİPO’ya, tüm diğer ASKİPO Üyeleri’ne ve/veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Danışan üyenin kendisine aittir ve ASKİPO’nun işbu Sözleşmeyi derhal ve tüm hakları saklı olmak üzere feshetme hakkı doğacaktır.

5.7.     Danışan üye, kendi bilgisayarı veya her türlü mobil cihaz ile bunlarla sınırlı olmaksızın ASKİPO platformlarına erişim araçları (kullanıcı adı, şifre vb.) ile erişim için kullanılan her türlü cihazda meydana gelebilecek arızalar, bilgi kaybı, hukuka aykırı kullanımlar ve bunlardan doğabilecek zararlardan sorumluluğun tamamıyla kendisine ait olduğunu, ASKİPO’ya erişmekte kullandığı tüm araç ve bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişim ve bağlantılarının yeterliliğini, kalitesini ve güvenliğini sağlamak ve gereken tedbirleri almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8.     Danışan üye, ASKİPO tarafından sağlanan hizmeti hukuka uygun amaç ve saiklerle kullanacağını internet bağlantısı nedeniyle gerçekleşecek trafik sırasında oluşabilecek zararlardan ASKİPO’nun sorumlu olmayacağını, internete erişim sırasında üçüncü kişilerce ağ üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı antivirüs (virüsten koruyucu), antispam (istenmeyen elektronik posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi güvenlik önlemlerini almasının işbu Sözleşme aracılığıyla kendisine tavsiye edildiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini almaması halinde uğrayabileceği zararlardan şahsen kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.    MÜCBİR SEBEPLER

6.1.     İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla birlikte taraflardan birinin ya da her ikisinin de kendi borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini imkânsız kılan Türk Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ile internet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar, kesilmeler, ASKİPO’nun hizmet aldığı üçüncü kişiler nezdinde oluşan aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek hizmet aksamaları mücbir sebepler olarak kabul edilir.

6.2.    Mücbir sebeplerin ASKİPO platformlarını kullanılmayacak hale getirmesi ve bu mücbir sebebin 30 günden uzun sürmesi halinde taraflar, tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 

7.    GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
7.1.  
  ASKİPO, “KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI” - “AÇIK RIZA METNİ” - “GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI” - “KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ”, işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır. Danışan üye, ASKİPO platformlarını ziyaret ederek, hesap oluşturarak ve ASKİPO hizmetlerinden faydalanarak www.askipo.com internet sitesinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN tüm sözleşme ve içeriklere ulaşabilecektir. 

7.2.    Danışan üye, işbu sözleşme ve kişisel verilere ilişkin politika ve aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza gösterir.

7.3.    Detayları kişisel verilerin işlenmesine dair politika ve metinlerde yazmakla beraber danışan üye tarafından ASKİPO Platformlarında beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platformların işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ASKİPO’ya da onun iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve gerekli hallerde akdi ilişkilerine istinaden üçüncü kişiler ile de paylaşılır.

7.4.     ASKİPO, söz konusu kişisel verilerin KVKK m.12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken makul tedbirleri almayı taahhüt eder. Danışan üye, kişisel verileri üzerinde KVKK m.11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak da daha fazla bilgi için doğrudan ASKİPO Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilir ve/veya ilgili Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak ASKİPO’ya ulaştırabilir.

8.    FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
8.1.     "ASKİPO" markası ve logosu, "ASKİPO" mobil uygulaması ve Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş. tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş.’nin kendi mülkiyetindedir. Üye, ASKİPO mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını O’nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Danışan üye, mobil uygulamasının veya Platformun bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ASKİPO'nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye, ASKİPO veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği takdirde, ASKİPO ve/veya söz konusu üçüncü kişinin uğradığı tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9.    SÖZLEŞME VE SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ
9.1.     ASKİPO, işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerine dayanarak veya yasal, teknik veya ticari zaruretlere karşı saklı tutmakta olduğu Sözleşme’de ve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan tüm hukuki metinlerde tek taraflı değişiklik yapma hakkını dilediği zaman kullanabilir. 

9.2.    ASKİPO, Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yaptığı değişiklikleri Üyenin hesabına giriş yaptığında görebileceği şekilde bir uyarı ile kendisine bildirir. Üye, söz konusu değişiklikleri ve dolayısıyla da anılan metinlerin güncel halini her zaman ASKİPO web sitesi veya uygulamasında yer alan linkler üzerinden resen takip etmekle yükümlüdür.

9.3.    ASKİPO, gerekli gördüğü kimi istisnai hallerde, değişiklikleri Danışan üyenin onayına sunarak ASKİPO tarafından sunulacak hizmetlerden faydalanmaya devam etmek için ilgili butonu tıklamak suretiyle okuyup kabul etmesini talep edebilir. Ancak bu durum, Danışan üyenin 9.2’nci maddede yer alan üyenin her zaman Sözleşme şartlarında meydana gelen değişiklikleri resen takip etme yükümlülüğüne halel getirmez.

9.4.     Danışan üye, sözleşmesini feshetmeyerek sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır ve ileride de hiçbir surette, yapılan değişiklikleri bilmediğini, Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalkmış olduğunu ileri sürmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.    YÜRÜRLÜK VE FESHİ 
10.1.    İşbu Sözleşme, Üye’nin kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basıp onaylamasından itibaren Taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve feshedilinceye kadar da geçerli kalır.
10.2.    Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırabilir.
10.3.    ASKİPO, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte Danışan’ın işbu Sözleşme’deki yazılı kurallara uymaması, belirlenen randevu saatlerine riayet etmemesi, hakkında şikâyetler olması ve bu şikâyetlerin mahiyeti, hukuka aykırı fiillerde bulunması gibi hallerde üyeliğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir, iptal edebilir ve yeniden sitede kullanıcı olarak yer almasını önleyecek teknik engellemeler yapabilir.
10.4.    Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği ASKİPO tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi bu işlemden önce üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek ASKİPO’ya karşı, gerekse üçüncü kişi durumundaki gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman şahsen sorumlu olmaya devam edecektir.

11.    MUHTELİF HÜKÜMLER
11.1.    Uygulanacak Hukuk. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafa öncelikle bu Sözleşme’deki hükümler ve hüküm bulunmayan hallerde de Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuat uygulanır.
11.2.    Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde bu durum geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde bu hükümlerin uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını da etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz sayılması halinde Sözleşme’nin diğer hükümleri kanunların izin verdiği ölçüde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.
11.3.    Delil Anlaşması . Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ASKİPO’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin delil anlaşması niteliğinde olduğunu, ASKİPO’nun belirtilen kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif ve her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.4.    Uyuşmazlıkların Halli . Taraflar arasında ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar öncelikle sulh yolu ile çözümlenir. Uzlaşma sağlanamayan hallerde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
11.5.    İletişim ve Tebligat. İşbu Sözleşmeye dayanarak Üye’ye ASKİPO Platformlarında sahip olduğu hesap dolayısıyla yapılacak tüm bildirimler ve olası bir uyuşmazlık sebebiyle Tarafların birbirlerine yapacakları tebligatlar Tarafların belirtmiş oldukları ikamet adresleri ile e-posta adreslerine yapılacaktır. İşbu sebeple Üye, sistemde belirtmekte olduğu ikamet adresi, e-posta adresi ve tüm diğer iletişim bilgilerinin geçerli ve güncel olduğunu, bunlarda herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri beş iş günü içerisinde ASKİPO’ya bildireceğini, aksi halde sistemde kayıtlı bulunan son adrese yapılacak tebligatların Taraflar arasında geçerli sayılacağını peşinen kabul eder.