Üyelik Sözleşmesi


1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta merkezi Büyükdere Cad. No:255 Nurol Plaza B.02 Maslak 34485, Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan ASKİPO’nun işleteni sıfatıyla Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş. ile diğer tarafta kişisel bilgileri Üye kayıt formunda kendi şahsı tarafından doğru ve eksiksiz olarak doldurulan ASKİPO’nun Danışan Üyesi (“Üye” veya “Danışan”) arasında akdedilmiştir. Sözleşmede ASKİPO ve Üye tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2. İşbu sözleşme, Üye’nin www.askipo.com sitesinde veya ASKİPO mobil uygulamasında (hepsi birden kısaca “ASKİPO Platformları”) işbu Sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten ibareyi elektronik olarak işaretleyip ASKİPO’ya göndermesi ile kurulur.

1.3. Sözleşmede yer alan aşağıdaki terimler yanlarında onlara eşlik eden tanımlar dairesinde kullanılacaktır:

a. ASKİPO Platformları: www.askipo.com ve onun tarafından sunulan her türlü mobil ve web tabanlı uygulama.

b. Ziyaretçi: ASKİPO Platformlarını ziyaret eden üye olmayan kişi.

c. Üye: Dar anlamda işbu Danışan Üye Sözleşmesi’ni, geniş anlamda ise ASKİPO’nun sunduğu üyelik sözleşmelerinden herhangi birini (Doktor Üye Sözleşmesi veya Danışan Üye Sözleşmesi) koşulsuz kabul eden on sekiz yaşını doldurmuş gerçek kişi veya tüzel kişi.

d. Doktor: Tıp doktoru ya da belli bir sağlık branş uzmanlığı sıfatına haiz olduğunu beyan eden kişi.

e. Görüşme: Uzman ve danışanlar arasında yazılı, görsel, işitsel yollarla yürütülebilecek her tür konferans, mesajlaşma ya da elektronik haberleşme yolu.

f. İkinci Uzman Görüşü: Bir tetkik ya da raporun yorumlanmasına ilişkin işbu Sözleşme ile bağlı uzmanlardan talep edebilecek danışmanlık hizmeti.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, bir web sitesi ve mobil uygulama olan ASKİPO üzerinden sağlık danışmanlığı almak isteyen Danışanların, mesleki bilgi ve deneyimleri sonucu bu danışmanlık hizmetini sağlamak isteyen doktorlar havuzuna erişimini, bu erişimi yöneten kural ve koşulları, verilecek danışmanlık hizmetinin mahiyeti ile daha genel olarak Tarafların birbirleri karşısındaki tüm hak ve yükümlülüklerini konu alır.

3. ASKİPO’NUN HİZMETLERİ, HAK, BEYAN ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. ASKİPO, sağlık alanından uzmanlar ile onların bilgi ve deneyimlerine başvurmak isteyen danışanları bir araya getiren dijital bir Platformdur. Temel olarak uzmanlara arzu ettikleri mesleki serbesti içerisinde ve tamamen kendi müsaitlik ve tercihlerine göre Danışanlarca yöneltilmiş soruları kabul ile Danışanlar’a da sağlıkla ilgili merak ettikleri konularda hızlı ve etkin olarak aydınlatılma imkânı sunar. ASKİPO’nun temel amacı, anılan sağlık danışmanlık hizmetinin bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri kullanılarak geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktır.

3.2. ASKİPO’da bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri kullanılarak verilen danışmanlık hizmeti hiçbir surette bir hasta muayenesi olarak görülemez ve uzmanların sağladıkları cevap ve tavsiyeler de kesinlikle bir hastalık teşhisi anlamına gelmez. ASKİPO, Danışan Üyelerine fiziksel muayenenin önemini vurgular ve ASKİPO Platformlarında sağlanan hizmetin fiziksel muayeneye alternatif olmadığını, gösterilecek tüm dikkat ve özene rağmen uzman görüşlerinin sınırlı kalabileceğini hatırlatır. Bu bağlamda, Danışan Üye ve ziyaretçilere, salt ASKİPO Platformlarında edindikleri bilgi ve izlenim ile mevcut bir tedaviyi durdurma, değiştirme, sonlandırma gibi kararları almaları önerilmez. Bir hastalığa tanı koymak ve/veya tedavisini planlamak en doğru şekliyle ancak o hastayı muayene eden doktor tarafından yapabilecektir.

3.3. Gerek Danışan, gerekse Doktor olarak ASKİPO Platformlarından faydalanabilmek için sisteme “Üye” olarak kayıt olmak gerekir.

3.4. ASKİPO, tüm Üye beyanlarının her zaman eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgiler içermesini şart koşar. Üyelerin beyanlarındaki gerçek dışı, yanıltıcı ve/veya eksik hususlardan ötürü sorumlu tutulamayacağı gibi, üyelik işlemleri sırasında veya bu işlemlerden sonra Üyelerin sağladığı içerikleri kontrol etmek ve hukuka aykırı bir faaliyet ya da durumun mevcut olup olmadığını araştırmakla da yükümlü değildir.

3.5. Platform sağlayıcı olarak ASKİPO, Doktor Üyeler tarafından sağlanan bilgi ve/veya hizmetlerin doğruluğunu, eksiksizliğini, yerindeliğini veya bunlardan sağlanacak faydayı garanti etmez; uzman görüşlerine dair içerik denetimi yapmaz ve bu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez. Bu sebeple de Doktor Üyelerin vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz.

3.6. ASKİPO Platformlarında sağlık danışmanlığı veren doktorlar programlarını kendi müsaitliklerine göre organize eder, danışan havuzu ile de paylaşırlar. Üye doktorların ASKİPO’nun kadrolu çalışanları olmamaları sebebiyle ASKİPO onların site içerisinde düzenli faaliyette bulunacakları garantisini veremez. Doktorların kendi takdirleri ile Platform içerisindeki faaliyetlerine kısmen veya tamamen ara vermesi mümkün olup bunlardan ileri gelebilecek gecikme ve aksamalar ASKİPO’nun sorumluluğunu doğurmaz.

3.7. ASKİPO, Ziyaretçi veya Üye sıfatıyla Platformlarında etkileşim gösteren kişilerin hukuka, kamu düzenine, genel ahlak ve adaba aykırı hareketlerde bulunmaları, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyici fiiller ile bu tür fiilleri teşvik edici içerikler üretmeleri veya paylaşmaları halinde bu kişilerin hesaplarını askıya almak, üyeliklerini feshetmek ve gerekli yasal süreçleri başlatmak hakkına sahiptir. Bu ve benzeri davranışlarından doğabilecek zararlar tamamen bu kişilerin hukuki ve cezai sorumluluklarını doğurmakla birlikte ASKİPO, yetkili mercilerin usulüne uygun olarak kendisinden talep edebilecekleri etkinlik veya hesap bilgilerini söz konusu mercilerle paylaşabilir.

3.8. ASKİPO, oluşturduğu dijital Platformlar ve onlarda yer alan tüm içerikler üzerinde hak sahibidir. ASKİPO Platformlarının ve/veya içeriklerinin ASKİPO tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Üye tarafından kullanılması, Üye’ye bunlar üzerinde hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini ve/veya bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etme yetkisini vermez.

3.9. ASKİPO, kendi dijital Platformlarının şekil, içerik ve sistematiği ile sunmakta olduğu hizmetlerin mahiyeti, özellikleri ve fiyatları üzerinde her zaman değişiklik yapabilir, yeni kullanım kuralları koyabilir ve sunduğu hizmetlerin bazılarını veya tamamını dilediği zaman ücretli hale getirebilir.

3.10. ASKİPO, Üye’nin Platformlarını kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekil ve sürelerle yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve/veya silme işlemlerinden dolayı ASKİPO’nun hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve Şirket’ten herhangi bir hak, alacak, bedel ve sair maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. ASKİPO, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine ve/veya portallara, dosya ve içeriklere bağlantı verebilir. Bu bağlantılar, sahibinden izin alınarak referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve bu durum ASKİPO açısından hiçbir şekilde, bağlantı verilen web sitesini/işleticilerini destekleme veya web sitesinin içeriğine yönelik garanti verme anlamına gelmez. ASKİPO’nun söz konusu içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

3.12. ASKİPO, teknik bakım ve diğer gereklilikler halinde Platformlarının ulaşılabilirliğini ve sisteminin çalışmasını geçici bir süre için askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üye’ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

4. DANIŞAN’IN HAK, BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ASKİPO üzerinden sağlanacak sağlık danışmanlık hizmetinin amaç ve mahiyeti sadece belirli tıbbi bir konuda Danışan’ı aydınlatmak ve onun bu konudaki farkındalığını arttırmaktır. Danışan, ASKİPO’dan sağlayacağı bu hizmetin hiçbir şekilde bir teşhis, tedavi ya da fiziksel muayene yerini tutamayacağını, bunlara alternatif olamayacağını, herhangi bir hastalığa ilişkin tanı konulması ve/veya tedavisinin planlanması için fiziksel muayene öncülünü yerine getirecek şekilde bir doktora müracaat edilmesi gerektiğini bilir ve bunun bilinciyle ASKİPO hizmetlerinden faydalanmayı seçer.

4.2. Danışan, Doktor’un vereceği görüş ve bilgilerden ötürü platform sağlayıcı olarak ASKİPO’nun sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

4.3. Danışan, ASKİPO Platformlarına üye olurken ve sonrasında Doktor Üye ile iletişimi sırasında kendisine ait olup beyan ettiği tüm bilgi ve verilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. ASKİPO üzerinden Danışan’a sağlanan danışmanlık hizmeti tamamen onun şahsına aittir ve sadece kendisi tarafından kişisel amaçlar için kullanılabilir. Danışan, Sözleşme’den doğan haklarını veya ASKİPO’da yer alan hizmetleri münferiden yahut bir bütün olarak üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz veya sair suretle üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz.

4.5. Danışan, Doktor ile mutabık kaldığı randevu saatleri ve online görüşmelerde hazır bulunmak zorundadır. Görüşme gün ve saatine ilişkin değişiklik talepleri ilgili doktora 24 saat öncesine kadar yapılabilir. Son 24 saat içerisinde iletilen değişiklik ve iptal bildirimleri randevu saatinde hazır bulunmama ile aynı sonuçları doğurur, buna ilişkin olarak Danışan herhangi bir talepte bulunamaz.

4.6. Danışan, ASKİPO Platformlarını hukuka uygun şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda kendisi, ASKİPO Platformlarını ve burada sunulan hizmetleri kullanarak ASKİPO’ya, tüm diğer ASKİPO Üyeleri’ne ve/veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Danışan’ın kendisine aittir ve ASKİPO’nun işbu Sözleşme’yi derhal ve tüm hakları saklı olmak üzere feshetme hakkı doğar.

4.7. Danışan, kendi bilgisayarı, her türlü mobil cihaz ile bunlarla sınırlı olmaksızın ASKİPO Platformlarına erişim araçları (kullanıcı adı, şifre vb.) ile erişim için kullanılan her türlü cihazda meydana gelebilecek arızalar, bilgi kaybı, hukuka aykırı kullanımlar ve bunlardan doğabilecek zararlardan sorumluluğun tamamıyla kendisine ait olduğunu, ASKİPO’ya erişmekte kullandığı tüm araç ve bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişim ve bağlantılarının yeterliliğini, kalitesini ve güvenliğini sağlamak ve gereken tedbirleri almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Danışan, ASKİPO tarafından sağlanan hizmeti hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, internet bağlantısı nedeniyle gerçekleşecek trafik sırasında oluşabilecek zararlardan ASKİPO’nun sorumlu olmayacağını, internete erişim sırasında üçüncü kişilerce ağ üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı antivirüs (virüsten koruyucu), antispam (istenmeyen elektronik posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi güvenlik önlemlerini almasının işbu Sözleşme aracılığıyla kendisine tavsiye edildiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini almaması halinde uğrayabileceği zararlardan şahsen kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla birlikte taraflardan birinin ya da her ikisinin de kendi borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini imkânsız kılan Türk Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ile internet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar, kesilmeler, ASKİPO’nun hizmet aldığı üçüncü kişiler nezdinde oluşan aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek hizmet aksamaları mücbir sebepler olarak kabul edilir.

5.2. Mücbir sebeplerin [otuz günden] uzun devam etmesi halinde Taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

6. GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. “ASKİPO Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “ASKİPO Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni”, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz birer parçasıdır. Üye, ASKİPO Platformlarını ziyaret ederek, hesap oluşturarak ve ASKİPO hizmetlerinden faydalanarak www.askipo.com linkinde yer alan ASKİPO Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenen şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza gösterir.

6.2. Üye tarafından ASKİPO Platformlarında beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platformların işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ASKİPO’ya da onun iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve gerekli hallerde akdi ilişkilerine istinaden üçüncü kişiler ile de paylaşılır.

6.3. ASKİPO, söz konusu kişisel verilerin KVKK m.12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken makul tedbirleri almayı taahhüt eder.

6.4. Üye, kişisel verileri üzerinde KVKK m.11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak da daha fazla bilgi için doğrudan ASKİPO Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilir ve/veya ilgili Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak ASKİPO’ya ulaştırabilir.

7. FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

"ASKİPO" markası ve logosu, "ASKİPO" mobil uygulaması ve Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş. tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş.’nin kendi mülkiyetindedir. Üye, ASKİPO mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını O’nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platformun bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ASKİPO'nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye, ASKİPO veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği takdirde, ASKİPO ve/veya söz konusu üçüncü kişinin uğradığı tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME VE SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

8.1. ASKİPO, işbu Sözleşme’nin 3.9 sayılı maddesine dayanarak veya yasal, teknik veya ticari zaruretlere karşı saklı tutmakta olduğu Sözleşme’de ve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan tüm hukuki metinlerde tek taraflı değişiklik yapma hakkını dilediği zaman kullanabilir. 8.2. ASKİPO, Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yaptığı değişiklikleri Üye’nin hesabına giriş yaptığında görebileceği şekilde bir uyarı ile kendisine bildirir. Üye, söz konusu değişiklikleri ve dolayısıyla da anılan metinlerin güncel halini her zaman ASKİPO web sitesi veya uygulamasında yer alan linkler üzerinden resen takip etmekle yükümlüdür.

8.3. ASKİPO, gerekli gördüğü kimi istisnai hallerde, değişiklikleri Üye’nin onayına sunarak ASKİPO tarafından sunulacak hizmetlerden faydalanmaya devam etmek için ilgili butonu tıklamak suretiyle okuyup kabul etmesini talep edebilir. Ancak bu durum, Üye’nin 8.2’nci maddede yer alan Üye’nin her zaman Sözleşme şartlarında meydana gelen değişiklikleri resen takip etme yükümlülüğüne halel getirmez.

8.4. Üye, sözleşmesini feshetmeyerek sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır ve ileride de hiçbir surette, yapılan değişiklikleri bilmediğini, Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalkmış olduğunu ileri sürmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. YÜRÜRLÜK ve FESİH

9.1. İşbu Sözleşme, Üye’nin kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basıp onaylamasından itibaren Taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve feshedilinceye kadar da geçerli kalır.

9.2. Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırabilir.

9.3. ASKİPO, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte Danışan’ın işbu Sözleşme’deki yazılı kurallara uymaması, belirlenen randevu saatlerine riayet etmemesi, hakkında şikâyetler olması ve bu şikâyetlerin mahiyeti, hukuka aykırı fiillerde bulunması gibi hallerde üyeliğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir, iptal edebilir ve yeniden sitede kullanıcı olarak yer almasını önleyecek teknik engellemelere başvurabilir.

9.4. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği ASKİPO tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi bu işlemden önce üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek ASKİPO’ya karşı, gerekse üçüncü kişi durumundaki gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman şahsen sorumlu olmaya devam edecektir.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Uygulanacak Hukuk. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafa öncelikle bu Sözleşme’deki hükümler ve hüküm bulunmayan hallerde de Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuat uygulanır.

10.2. Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde bu durum geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde bu hükümlerin uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını da etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz sayılması halinde Sözleşme’nin diğer hükümleri kanunların izin verdiği ölçüde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

10.3. Delil Anlaşması . Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ASKİPO’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin delil anlaşması niteliğinde olduğunu, ASKİPO’nun belirtilen kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif ve her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Uyuşmazlıkların Halli . Taraflar arasında ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar öncelikle sulh yolu ile çözümlenir. Uzlaşma sağlanamayan hallerde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10.5. İletişim ve Tebligat. İşbu Sözleşmeye dayanarak Üye’ye ASKİPO Platformlarında sahip olduğu hesap dolayısıyla yapılacak tüm bildirimler ve olası bir uyuşmazlık sebebiyle Tarafların birbirlerine yapacakları tebligatlar Tarafların belirtmiş oldukları ikamet adresleri ile e-posta adreslerine yapılacaktır. İşbu sebeple Üye, sistemde belirtmekte olduğu ikamet adresi, e-posta adresi ve tüm diğer iletişim bilgilerinin geçerli ve güncel olduğunu, bunlarda herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri beş iş günü içerisinde ASKİPO’ya bildireceğini, aksi halde sistemde kayıtlı bulunan son adrese yapılacak tebligatların Taraflar arasında geçerli sayılacağını peşinen kabul eder.