Mesafeli Satış Sözleşmesi


UYARI:

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; ASKİPO platformlarına üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki sözleşmemizin tüm maddelerini başka ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta merkezi Büyükdere Cad. No:255 Nurol Plaza B.02 Maslak 34485, Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan (“ASKİPO” - “Satıcı”)’nun işleteni sıfatıyla Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş. (MERSİS: 0086145005700001) (TLF: 08508409607) ile diğer tarafta ASKİPO’nun www.askipo.com sitesinde veya ASKİPO mobil uygulamasında (hepsi birden kısaca “ASKİPO Platformları”) yer alan diyetisyen üyelerden alınan hizmet paketlerini satın alan gerçek kişileri (“Üye” - “Alıcı”) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinden hareketle düzenlenmiş olup, Üye tarafından ASKİPO Platformlarından elektronik ortamda sipariş edilen ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması, teslimi veya sunulmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün veya hizmetin konusunu ASKİPO platformlarının ücretli sürümü, Uygulama içi satın almalar ve/veya İnternet Sitesi üzerinden sağlanan ürün veya hizmetler oluşturmaktadır.

Üye, yapacağı satınalma işlemi sırasında ilgili uygulama mağazasının kullanıcı sözleşmesini kabul etmesi gerekebilir. Söz konusu uygulama mağazası sözleşmeleri veya prosedürlerinden işletmeci hiçbir şekilde sorumlu olmayıp kullanıcı herhangi bir ihtilaf halinde ilgili uygulama mağazası ile doğrudan iletişime geçmelidir.

Üye, ASKİPO platformlarındaki bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir.

Üye sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin Yönetmelik’in 15’nci maddesinin (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETİN VERGİLER DAHİL TOPLAM FİYATI

ASKİPO’yu mobil cihazlara indirmek ya da İnternet Sitesini kullanmak ücretsizdir. Uygulama içi satın almalar ile ASKİPO platformalarının ücretli sürümü ücrete tabidir. Uygulama içi satın almalarda ve ASKİPO platformlarının ücretli sürümünde fiyat tüm vergiler dahil olarak ve satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup, belirlenen fiyat üye’nin uygulama içi satın alma ya da ASKİPO platformalarının ücretli sürümünü satın alma işlemi esnasında onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. Bunun yanında ASKİPO, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların üyeden talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır.

Üye, ASKİPO platformlarının ücretli sürümünün fiyatını ve Uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini ve satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ASKİPO’nun bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETİN İFA ZAMANI VE İFA ŞEKLİ

İşbu Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar Üye’nin Sözleşme’ye onay verdiği anda Üye’ye teslim edilecektir.

Üye, ASKİPO platformlarının internet bağlantısı ile çalıştığını, içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Üye’nin kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, internet kullanım bedellerine ait ASKİPO’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını, ayrıca Sözleşme’ye konu ürün veya hizmetin teslimi için internet bağlantısına sahip olması gerektiğini bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6. CAYMA HAKKI

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir.

CAYMA HAKKI - MADDE 9

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı günesas alınır.

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.”

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI - MADDE 15

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”

ÜYE, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendindeki ilgili hüküm uyarınca işbu Sözleşme konusu ürün veya hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla üye hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

ASKİPO, Üye’ye hizmetinin devamlılığını sağlamak adına üyenin bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, cinsiyet vb.) talep edebilir. Bu bilgiler Kişisel veri işleme politikamızda düzenlenen şartlarda işlenecek ve imha edilecektir.

Üye her daim kişisel bilgilerine ilişkin verdiği onayı geri alma hakkına sahiptir. Bu konuda yine Kişisel veri işleme politikamızda ve aydınlatma metinlerimizde belirttiğimiz usul ve esaslarda başvuru yapabilecektir.

ASKİPO, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

ASKİPO platformunda, Diyetisyenlerin sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı ortaya çıkacak herhangi bir olumsuz sonuçtan ASKİPO sorumlu değildir.

ASKİPO platformlarının hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Alıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir. ASKİPO, Üyenin rızası ile bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

ASKİPO, Üye'ye mal ve/veya hizmetlerinin ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar sunabilir. Üye deneme sürümünü belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Üye, deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce iptal vb. gerekli işlemleri yaparak ücretli kullanımını durdurmalıdır.

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde üyenin ürün veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.