6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni


1- Amaç

Büyükdere Caddesi No:255 Nurol Plaza B.02 Maslak, Sarıyer/ İSTANBUL adresinde mukim Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş. (“ASKİPO”, “Askipo”) olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’nın öngörmüş olduğu yükümlülüğü yerine getirmek için işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ASKİPO, çalışan adaylarını, , ziyaretçileri ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

2- Tanımlar

(a) Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rızayı,

(b) Anonim hale getirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

(c) ASKİPO Platformları, www.askipo.com ve onun tarafından sunulan her türlü mobil ve web tabanlı uygulamayı,

(d) İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişi veya kısaca veri sahibini,

(e) Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tür bilgiyi,

(f) Kişisel verilerin işlenmesi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü eylemi,

(g) Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

(h) Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili Üyeler için hiçbir şekilde erişilemez, tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

(i) Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

(j) Özel nitelikli kişisel veri, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri;

(k) Üye, ASKİPO’nun sunduğu üyelik sözleşmelerinden herhangi birini (Doktor Üye Sözleşmesi veya Danışan Üye Sözleşmesi) koşulsuz kabul eden on sekiz yaşını doldurmuş gerçek kişi veya tüzel kişiyi;

(l) Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

(m) Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

(n) Ziyaretçi, ASKİPO Platformlarını ziyaret eden üye olmayan kişiyi,

İfade eder.

3- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları,

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

i. İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen sınırlara riayet edilerek ASKİPO’nun esas sözleşmesinde gösterilen ve faaliyet alanındaki amaçları gerçekleştirmek için kullanılacaktır. İşleme amaçları şunlardır;

 • Askipo’nun tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,
 • Tarafımızla paylaştığınız iletişim kanallarınız üzerinden Askipo’nun ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara kanunlarda gösterilen hallerde bilgi-belge temini,
 • Askipo’nun kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması,
 • KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi.

ii. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri : İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, personel sicil numaranız ve Askipo’ya tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri : İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise Askipo’ya tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Finansal/Mali Bilgileriniz : Hakların ödenmesi amacıyla; banka isim ve şube bilgisi, banka hesap no bilgisi, IBAN no bilgisi.

Görsel/İşitsel Bilgiler : Askipo’nun düzenlediği etkinliklerde, etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak gibi amaçlar için etkinliğin gerçekleştiği yerin ve katılanların durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri ile Söz konusu etkinliklerde elde edilen görsel/işitsel bilgiler Askipo faaliyetlerini aşmayacak ve etkinliğin amacı ile sınırlı olacak şekilde Askipo’nun internet sitesinde, Askipo tarafından kullanılan sosyal paylaşım platformlarında, Askipo tarafından basılan eserlerde kullanılabilecektir. Yahut Askipo’nun izniyle ve kontrolü altında basılmak/yayınlanmak üzere 3. kişilere (basımevi, yayıncı, kurum, kuruluş…) gönderilebilecektir. Bu kullanım usulü güvenlik kamera görüntülerini kapsamayacak olup, ilgili görsel/işitsel kişisel veriler kullanılmadan önce (Misalen; etkinliğin başında) katılımcılara ayrıca bilgilendirme yapılacak olup, açık rızaları alınacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Askipo platformlarındaki hizmetleri sağlayabilmemiz için boy, kilo ve kronik hastalık vb. yüzeysel sağlık verilerinize ihtiyaç duyuyoruz.

iii. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz üye kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formlarıyla beraber Askipo’nun resmi e-mail adresi olan [email protected] adresine, [email protected] KEP adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Askipo’nun sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, +90 212 909 80 96 numaralı hatların veya Askipo’ya ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla, Askipo platformlarından ve www.askipo.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. https://www.askipo.com/gizlilik-ve-cerez-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.

iv. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Askipo tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Askipo tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Askipo kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Askipo temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Askipo’ya, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.

4- Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Paylaşım yapılan tarafları gösteren tablo aşağıdadır:

PAYLAŞILAN TARAFLAR

PAYLAŞIM ÖRNEKLERİ

Hukuken Yetkili Kamu/Özel Kurum veya Kuruluşu

Yargı ve İnfaz mercileri, diğer kamu ve vakıf, Noterler gibi resmi kurum ve kuruluşlarla veri paylaşılabilmektedir.

Tedarikçi/İş Ortağı/Danışman

Askipo’nun faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş ve taraflarla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşılabilmektedir.

Askipo amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır

5- İlgili Kişinin Hakları

KVKK kapsamında

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

https://askipo.com/storage/file/Veri%20Sahibi%20Bas%CC%A7vuru%20Formu.pdf bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu [email protected] adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak Büyükdere Caddesi No:255 Nurol Plaza B.02 Maslak, Sarıyer/ İSTANBUL adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ASKİPO tarafından yerine getirilecektir. 

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ASKİPO tarafından ücret istenebilecektir.

6- Veri Sorumlusu Ve İrtibat Kişisi

İşbu Aydınlatma Metninde ifade edilmiş olduğu üzere ASKİPO, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

i. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı : Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş.

Kısa Adı : ASKİPO

Adres : Büyükdere Caddesi No:255 Nurol Plaza B.02 Maslak, Sarıyer/ İSTANBUL

İnternet Sitesi : https://www.askipo.com

ii. İrtibat Kişisi

Adı: : Taylan Yasin

Soyadı : Tüfekçi

Unvanı : Kurucu Ortak

E-posta : [email protected]

Telefon : 0212 909 80 96

7-DEĞİŞİKLİK

 1. Değişiklik 1 :Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik Detayı :